За Потребителя

Тук ще намерите под формата на електронни документи:

1. Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки.
2. Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства.
3. Разясненията, предоставени във връзка с обществените поръчки.
4. Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите.
5. Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях.
6. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения.
7. Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица.
8. Становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

Важно!
- Документите по т. 1-8 за всяка обществена поръчка са обособени в електронна преписка;
- В случаите на изключението по т. 2 чрез профила на купувача се оповестява начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства;
- При публикуване на документите по т. 1-8 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване;
- Редът и сроковете за публикуване на документите са съобразени с разпоредбите на правилника за прилагане на закона;
- С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в Закона за обществените поръчки.